Transakcja istotna pomiędzy podmiotami powiązanymi.

02.05.2016 godz. 13:27

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że nastąpił wcześniejszy wykup 8 540 (ośmiu tysięcy pięciuset czterdziestu) spośród 52 731 000 obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o. Spółka informowała o emisji obligacji raportem bieżącym nr 56/2015 z dnia 30 października 2015. Wartość obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi wynosi 8 540 000,00 (osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy) złotych. Zapłata za obligacje nastąpiła przez potrącenie z wierzytelnością wynikającą z umowy licencyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 31 lipca 2015. Dokonanie opisanej transakcji spowodowało zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec Vivid Games Sp. z o.o. o wartość wykupionych obligacji.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT