Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.

15.05.2015 godz. 17:15

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 11 czerwca 2015 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odstąpienie od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 2.
4. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 3.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 4.
7. Zmiana Uchwały nr 5 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2015 - uchwała nr 5.
8. Zmiana statutu - uchwała nr 6.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 26.05.2015 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / WZA.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT