Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.

10.03.2016 godz. 10:21

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 5 kwietnia 2016 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1.
3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 4.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 5.
8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 6.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 7.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 8.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gruby Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 9.
12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2015 - uchwała nr 10.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 11.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 12.
15. Udzielenie Panu Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 13.
16. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 14.
17. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 15.
18. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 16.
19. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 kwietnia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 - uchwała nr 17.
20. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 - uchwała nr 18.
21. Udzielenie Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 14 kwietnia 2015 - uchwała nr 19.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 20.03.2016 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / WZA

Podstawa prawna

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT