Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.

31.05.2013 godz. 11:11

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Siennej 72 lok. 5 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 12) Wolne wnioski. 13) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 12 czerwca 2013 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT