Zawarcie umowy istotnej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

01.03.2016 godz. 18:07

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawartej w dniu 29 lutego 2016 pomiędzy Emitentem a spółką zależną od Emitenta BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „BOTE SKA”) Umowie Pożyczki. Na podstawie w/w Umowy BOTE SKA udzieliła Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100). Pożyczka została udzielona na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy i związana jest z realizacją umów istotnych zawartych pomiędzy podmiotami w grupie opisanych w raportach bieżących nr 40/2015 oraz 34/2015.

Podstawa prawna

§ 3 ust.2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT