Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.

03.06.2014 godz. 17:46

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Podjęcie uchwały sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2013;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 14 czerwca 2014 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresemhttp://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT