Pokrycie akcji w spółce zależnej Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. wkładem niepieniężnym w postaci majątkowych praw autorskich do Real Boxing 2.

03.04.2015 godz. 13:40

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że 2 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki całkowicie zależnej Emitenta - Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. (“Spółka”) podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych do kwoty 64 909 320,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych, w drodze emisji 6 485 932 (słownie: sześciu milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dwóch) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć 00/100) złotych każda. 100% nowych akcji Spółki objął w całości Emitent. Akcje pokryte zostaną zgodnie z zawartą w dniu 03.04.2015 r. umową pomiędzy Emitentem a Spółką, wkładem niepieniężnym w postaci majątkowych praw autorskich do gry komputerowej Real BoxingTM 2 ("Aport").

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT