Informacja o zawarciu aneksu do umowy.

23.05.2013 godz. 12:46

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent") informuje o podpisaniu Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 24.04.2012 r. zawartej pomiędzy Członkami Zarządu Emitenta (określeni w umowie i dalej jako: "Założyciele") a Giza Polish Ventures I Spółka z o.o. S.K.A. (dalej jako: "GPV"). Aneks ten dotyczy Umowy Inwestycyjnej, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 maja 2012 roku. Zgodnie z rzeczonym Aneksem w okresie do 31 grudnia 2014 roku, na pisemny wniosek GPV o podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta i umożliwienie mu objęcia akcji kolejnej emisji, Założyciele zapewnią zwołanie odpowiedniego walnego zgromadzenia Emitenta, o ile wraz z tym wnioskiem, GPV zaoferuje Emitentowi na piśmie i nieodwołalnie (co najmniej w okresie 2 miesięcy) objęcie do 1,5 mln sztuk akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej 60 % średniej cen zamknięcia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect z ostatnich 50 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV w/w wniosku, lecz nie niższej niż 0,41 PLN za jedną akcję. GPV będzie miała prawo do zrealizowania uprawnienia poprzez objęcie, w terminie do 31 grudnia 2014 roku, akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego, utworzonej z udziałem Emitenta w celu zrealizowania nowego projektu związanego z główną działalnością Emitenta (spółka celowa), za cenę w wysokości odpowiadającej wartości 1,5 mln sztuk akcji Emitenta według 60 % średniej cen zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z ostatnich 50 sesji poprzedzających datę objęcia tych akcji/udziałów, a następnie, wedle własnego wyboru i na swój pisemny wniosek: w terminie do 31 grudnia 2015 r. - wniesienie udziałów lub akcji w spółce celowej, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1,5 mln sztuk akcji nowej emisji lub dokonania innej transakcji, w wyniku której GPV obejmie 1,5 mln sztuk akcji nowej emisji Emitenta zaś Emitent nabędzie udziały lub akcje GPV w spółce celowej, lub - w terminie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. - zbędzie na rzecz Emitenta wszystkie udziały lub akcje posiadane w spółce celowej za cenę równą łącznej cenie 1,5 mln sztuk akcji Emitenta obliczonej na podstawie średniej cen zamknięcia notowań akcji Spółki na NewConnect z ostatnich 50 sesji poprzedzających datę złożenia przez GPV pisemnego żądania wykonania zbycia.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT