Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

19.10.2012 godz. 09:26

Zarząd Vivid Games S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT