Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

04.01.2013 godz. 11:20

Zarząd emitenta podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych odbędzie się w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
- raport za IV kwartał 2012r. - w dniu 14 lutego 2013 r.
- raport za I kwartał 2013 r. - w dniu 15 maja 2013 r.
- raport za II kwartał 2013 r. - w dniu 14 sierpnia 2013 r.
- raport za III kwartał 2013 r. - w dniu 14 listopada 2013 r.

RAPORT ROCZNY za rok 2012 zostanie przekazany w dniu 12 czerwca 2013 r.

Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego. Jednocześnie Emitent informuje, że odstępuje od wypełniania w 2013 r. praktyki pkt. 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, tj. dotyczącej publikowania raportów miesięcznych.
Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady Emitent będzie publikował na bieżąco w sposób rzetelny wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta oraz takich, które mogłyby wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Przezes Zarządu


POWRÓT