Informacja o aneksach do umów istotnych.

30.05.2014 godz. 18:26

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 30 maja 2014 roku aneksów do Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 maja 2012 r. zawartej pomiędzy Członkami Zarządu Emitenta (określeni w umowie i dalej jako: "Założyciele") a Giza Polish Ventures I Spółka z o.o. S.K.A. (dalej jako: "GPV"), o której informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 maja 2012 r. oraz do Umowy inwestycyjnej z dnia 1 lipca 2013 r. powołującej Spółkę celową Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. (dalej jako: "Vivid Games SKA) zawartej pomiędzy GPV, Platige Image S.A. oraz Emitentem (Raport bieżący nr 18/2013). Aneks do Umowy Inwestycyjnej z 24 maja 2012 roku potwierdza zrealizowanie uprawnień GPV do objęcia akcji w Spółce celowej poprzez objęcie udziałów Vivid Games SKA. Opcja wniesienia daje GPV prawo wniesienia, w ciągu 2 lat od zawiązania Vivid Games SKA, wszystkich posiadanych akcji tej Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji Vivid Games S.A. nowej emisji. Liczba udziałów Vivid Games S.A. zaproponowana do objęcia przez GPV zostanie odpowiednio zmniejszona o liczbę akcji o łącznej cenie równej sumie kwot otrzymanych przez GPV z tytułu podziału zysku i umorzenia posiadanych przez GPV akcji Vivid Games SKA. Aneksy zakładają także prawo GPV do zbycia, na rzecz Emitenta, zobowiązanego w takiej sytuacji do nabycia, wszystkich udziałów lub Akcji posiadanych przez GPV w Vivid Games SKA ("Opcja sprzedaży") po upływie 2 lat, za łączną cenę równą łącznej wartości 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji Emitenta, pomniejszonej o kwoty faktycznie uzyskane przez GPV z tytułu podziału zysku i umorzenia posiadanych przez GPV akcji Vivid Games SKA.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT