Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. i BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

15.02.2016 godz. 17:05

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu Spółki z BOTE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "BOTE").

Połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz 517 i nast. Kodeksu spółek handlowych tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej (BOTE) na Spółkę przejmującą (Emitent). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej (BOTE) przez spółkę dominującą (Emitent). Połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia opublikowanym jako załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 58/2015 w dniu 10 listopada 2015 r. i który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (http://www.vividgames.pl/) w zakładce Relacje Inwestorskie > Spółka > Plan połączenia (adres bezpośredni: http://www.vividgames.pl/RI/index.php?id=1&sub=10). Plan połączenia będzie udostępniany na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że począwszy od dnia 29 stycznia 2016 r. do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki (http://www.vividgames.pl/) w sposób umożliwiający ich wydrukowanie, w zakładce Relacje Inwestorskie > Spółka > Plan połączenia (adres bezpośredni:http://www.vividgames.pl/RI/index.php?id=1&sub=10). Dokumenty te dostępne będą również w lokalu Spółki przy ul. Gdańskiej 160 w Bydgoszczy do dnia powzięcia uchwały w sprawie połączenia, w dni robocze z wyłączeniem sobót, w godzinach od 9.00 do 15.00

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT