Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D.

23.09.2015 godz. 16:32

Zarząd VIVID GAMES S.A. informuje, że Uchwałą nr 960/2015 z dnia 22 września 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określił dzień 25 września 2015 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki VIVID GAMES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 25 września br. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenie ich kodem „PLVVDGM00014”. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIVID" i oznaczeniem "VVD". Zarząd Giełdy w tej samej uchwale zdecydował, że ostatnim dniem notowania praw do akcji serii D, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLVVDGM00048”, będzie dzień 24 września 2015 r.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT