Uchwała KDPW o rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D.

17.09.2015 godz. 18:24

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna (dalej "Emitent") informuje, że otrzymał uchwałę nr 618/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nadać im kod PLVVDGM00048, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje spółki oznaczone tym samym kodem, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań dla akcji.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - CFO
Remigiusz Kościelny - CEO


POWRÓT