Oświadczenie Zarządu w sprawie określenia wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.

07.07.2015 godz. 14:54

Zarząd VIVID GAMES S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 1 ust. 6 pkt d) Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2015 („Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego”), złożył dzisiaj tj. 7 lipca br., oświadczenie, w którym stwierdził, że w związku z podwyższeniem kapitału w drodze emisji Akcji Serii D objętych zostało 2 000 000 (dwa miliony) akcji, w związku z czym kapitał zakładowy Spółki zostaje podniesiony z kwoty 2 559 646,50 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych do kwoty 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych, to jest o kwotę 200 000 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej,
Zarząd dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, w związku z czym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi 2 759 646,50 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych i dzieli się na:
a) 16 500 000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 8 800 000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 296 465 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT