Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

23.11.2017

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna

§ 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm, dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu
Roy Huppert – Członek Zarządu


POWRÓT