Korekta raportu nr 11/2013 - Korekta Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 r.

15.05.2014 godz. 17:35

Zarząd VIVID GAMES S.A. przekazuje Korektę Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Zmiany dokonano w tabeli 3.2. w pozycjach Aktywa obrotowe, Należności krótkoterminowe, Zobowiązania krótkoterminowe oraz Kapitał własny na dzień bilansowy 31.03.2013, co zostało wskazane w dokumencie załączonym do raportu - WYJAŚNIENIE KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO. Wprowadzona korekta była konieczna z powodu błędów pisarskich w pierwotnym raporcie za I kwartał 2013 roku. W załączniku 2 do raportu EBI Zarząd przedstawia RAPORT PO KOREKCIE uwzględniający dokonane korekty.

Podstawa prawna

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. VII Zał. 1 do Uchwały Nr 646/2011.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu10


POWRÓT