Korekta raportu nr 41/2015 – Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

22.09.2015 godz. 16:02

Zarząd VIVID GAMES S.A. przekazuje Korektę Raportu Kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Zmian dokonano w tabeli Rachunek Przepływów Pieniężnych w pozycjach: Korekty razem, Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów, Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, Inne korekty, Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, Wydatki, Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, Inwestycje na aktywa finansowe, Inne wydatki inwestycyjne, Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, Spłaty kredytów i pożyczek, Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, Odsetki oraz Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za okres 01.01.2015-30.06.2015 oraz za okres za okres 01.04.2015 - 30.06.2015 a także dodatkowo w pozycji Amortyzacja, Przepływy pieniężne netto razem, Środki pieniężne na początek okresu i Środki pieniężne na koniec okresu za okres za okres 01.04.2015 - 30.06.2015, co zostało wskazane w dokumencie załączonym do raportu - WYJAŚNIENIE KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO. Wprowadzona korekta była konieczna z powodu błędów obrachunkowych w pierwotnym raporcie za II kwartał 2015 roku. W załączniku 2 do raportu EBI Zarząd przedstawia RAPORT PO KOREKCIE uwzględniający dokonane korekty.

Podstawa prawna

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. VII Zał. 1 do Uchwały Nr 646/2011.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT