Korekta raportu nr 20/2014 - Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał 2014 r.

26.08.2014 godz. 15:03

Zarząd VIVID GAMES S.A. przekazuje Korektę Raportu Kwartalnego za II kwartał 2014 roku. Zmiany dokonano w tabeli Rachunek Zysków i Strat w pozycjach Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, przychody netto ze sprzedaży produktów, Zmiana stanu produktów, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Pozostałe koszty rodzajowe, Wartość sprzedanych towarów i materiałów, Zysk (strata) ze sprzedaży, Zysk (strata) z działalności operacyjnej, Zysk (strata) z działalności gospodarczej, Zysk (strata) brutto i Zysk (strata) netto za okres 01.04.2014-30.06.2014, co zostało wskazane w dokumencie załączonym do raportu - WYJAŚNIENIE KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO. Wprowadzona korekta była konieczna z powodu błędów pisarskich w pierwotnym raporcie za II kwartał 2014 roku. W załączniku 2 do raportu EBI Zarząd przedstawia RAPORT PO KOREKCIE uwzględniający dokonane korekty.

Podstawa prawna

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. VII Zał. 1 do Uchwały Nr 646/2011.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT