Obligacje

W dniu 5 listopada 2020 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w dotyczącym Emitenta przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym.

Układ w kształcie zatwierdzonym przez Sąd zakładał spłatę wierzytelności wynikających z obligacji serii A w dwunastu ratach, płatnych kwartalnie, wraz z jednoczesną wypłatą odsetek w takiej samej wysokości jak wynikająca z warunków emisji obligacji za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Obligatariuszom wypłacono również odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wykupu obligacji do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 

Wykonywanie przez Emitenta układu rozpoczęło się 4 stycznia 2021 roku.

Układ został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 229/2020 z 24.11.2020 r. i jest dostępny poniżej.

Ostatnia, niższa rata w wysokości ogółem 682,5 tys. PLN (65,00 PLN na 1 szt. obligacji), zgodnie z decyzją Zarządu została spłacona przedterminowo w dniu 24 sierpnia 2023 r.

W dniu 4 stycznia 2024 Sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu w całości. Wydanie ww. postanowienia kończy postępowanie restrukturyzacyjne, którego przedmiotem była spłata przez Emitenta wierzytelności wynikających z wyemitowanych w 2017 roku obligacji serii A.