Okresy zamknięte w 2024 roku

1. Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych Vivid Games S.A. – dotyczą osób pełniących obowiązki zarządcze u Emitenta

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR1 obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „(…) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego (…)”.

Mając na uwadze powyższe, osoby pełniące obowiązki zarządcze w Vivid Games S.A. obowiązują w 2024 r. następujące okresy zamknięte w związku z ogłoszeniem raportów okresowych Spółki:

  • 25 marca 2024 r. – 24 kwietnia 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za 2023 r.,
  • 29 kwietnia 2024 r. – 29 maja 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2024 r.,
  • 26 sierpnia 2024 r. – 25 września 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2024 r.,
  • 28 października 2024 r. – 27 listopada 2024 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2024 r.

2. Okresy zamknięte występujące bez względu na terminy publikacji raportów okresowych Vivid Games S.A. 

Informacją poufną są określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

 ¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE