Grupę kapitałową Vivid Games S.A. tworzą oprócz Emitenta trzy Spółki zależne, których działalność pełni funkcje wspierające. 

Vivid Games S.A. - Jednostka dominująca

Bote Sp z o.o. - Jednostka dominująca posiada 100% udziałów, konsolidacja metoda pełną.

Vivid Games Spółka Akcyjna SKA - Jednostka dominująca posiada 100% udziałów, konsolidacja metoda pełną.

Quasu Sp. z o.o. - Jednostka dominująca posiada 100% udziałów, spółka nie rozpoczęła działalności statutowej

W dniu 21. Września 2020 roku Zarząd Spółki przekazał informację o podjęciu w dniu 11 września 2020 decyzji o zamiarze połączenia Vivid Games S.A. ze spółkami zależnymi Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. oraz BOTE Sp. z o.o.. W związku z powyższym, w dniu 11 września 2020 przyjęto plany połączenia z ww. spółkami. W obu wypadkach połączenie nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Vivid Games S.A. (łączenie się przez przejęcie).

Połączenie z Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej z uwagi na fakt, że posiada ona 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej. W wypadku łączenia z BOTE, z uwagi na fakt, że Vivid Games S.A. jest jedynym wspólnikiem BOTE, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, a tym samym BOTE jest jednoosobową spółką zależną, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. (ESPI nr 43/2020)


 

cytuj