Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy, w tym czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki. Propozycję podziału zysku, zbadaną przez Radę Nadzorczą, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu. Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego. Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

Dywidenda za rok 2019 nie była wypłacana.

cytuj