Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 20 973,6 37 378,7 24 116,7 27 403,4 12 336,5 10 325,5 9 484,9
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży -1 137,5 -30,5 -3 366,7 2 607,2 1 100,5 -4 939,6 -1 927,4
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej -2 173,4 1 112,7 -14 570,5 2 993,4 1 760,1 -4 426,9 797,8
EBITDA 1 224,1 4 985,3 -8 557,0 7 389,3 6 621,0 1 873,3 5 012,7
Zysk brutto -2 515,8 697,5 -14 989,7 2 163,6 615,9 -5 387,8 -1 068,3
Zysk netto -2 521,2 690,5 -14 856,3 2 094,4 421,0 -5 448,9 -8 251,9
Kapitał własny 4 804,2 7 313,8 6 623,3 21 480,2 16 384,7 15 025,8 15 692,6
Zobowiązania krótkoterminowe 7 471,9 8 128,6 6 623,3 9 185,8 13 261,4 3 126,3 3 736,1
Rozliczenia międzyokresowe 72,1 619,4 485,4 434,0 207,8 568,3 495,5
Aktywa Trwałe 10 601,1 12 783,2 15 878,0 32 133,5 33 177,6 31 203,3 27 818,9
Aktywa Obrotowe 3 306,2 6 562,9 7 688,9 11 320,8 5 237,6 3 483,1 10 733,3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 042,9 -890,6 2 037,7 6 310,9 4 261,8 4 612,4 3 137,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 930,9 3 560,6 -1 672,9 -1 967,1 -6 679,9 -9 706,0 -8 296,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -117,3 -4 035,4 -5 303,2 1 007,2 3 245,2 -1 293,7 7 775,2