Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 27 403,4 12 336,5 10 325,5 9 484,9
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży 2 607,2 1 100,5 -4 939,6 -1 927,4
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej 2 993,4 1 760,1 -4 426,9 797,8
EBITDA 7 389,3 6 621,0 1 873,3 5 012,7
Zysk brutto 2 163,6 615,9 -5 387,8 -1 068,3
Zysk netto 2 094,4 421,0 -5 448,9 -8 251,9
Kapitał własny 21 480,2 16 384,7 15 025,8 15 692,6
Zobowiązania krótkoterminowe 9 185,8 13 261,4 3 126,3 3 736,1
Rozliczenia międzyokresowe 434,0 207,8 568,3 495,5
Aktywa Trwałe 32 133,5 33 177,6 31 203,3 27 818,9
Aktywa Obrotowe 11 320,8 5 237,6 3 483,1 10 733,3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 310,9 4 261,8 4 612,4 3 137,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 967,1 -6 679,9 -9 706,0 -8 296,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 007,2 3 245,2 -1 293,7 7 775,2
Przepływy pieniężne netto razem 5 350,9 827,1 -6 387,3 2 615,9