Zapytanie ofertowe

2015-12-16

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego.

Zakup jest planowany w ramach realizacji Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokument dostępny w formie pliku w tym miejscu.


POWRÓT