Informacja o wynikach postępowania ofertowego

2017-01-26

Zamieszczamy informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w ramach zapytań ofertowych nr 1,2 i 3 z dnia 18.01.2017 r. dotyczących realizacji Projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W odpowiedzi na powyższe zapytania ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.


POWRÓT