Informacja o wynikach postępowania ofertowego

2017-02-13

Zamieszczamy informację o wyborze oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego z dnia 03.02.2017 r. dotyczącego realizacji Projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W wyniku postępowania została złożona tylko jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona przez:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz


POWRÓT