Informacja o wyborze oferty

2016-07-27

Zamieszczamy informację o wyborze oferty złożonej w ramach zapytania ofertowego z dnia 18.07.2016 r. dotyczącego realizacji Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zamówienie dotyczyło przeprowadzenia badań dotyczących klasteryzacji grup. W wyniku postępowania została złożona tylko jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona przez:

Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź


POWRÓT