EN
STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe
(w tys. PLN)
20162015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

22.753.23

17.316.15

Zysk/(-Strata) ze sprzedaży

-540.36

2.998.05

Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej

3.414.26

-1.024.42

EBITDA

7.432.18

1.359.76

Zysk brutto

3.028.34

-1.178.52

Zysk netto

2.995.95

7.587.48

Kapitał własny

24.586.64

20.817.12
Zobowiązania krótkoterminowe

10.453.28

13.116.26

Rozliczenia międzyokresowe

834.17

161.18

Aktywa Trwałe

33.051.39

26.346.91

Aktywa Obrotowe

8.385.37

13.224.74

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

2.797.75

5.629.85

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-10.864.53

-9.993.33

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

3.459.58

12.999.25

Przepływy pieniężne netto razem

-4.607.2

8.635.77