Raport RS/2017 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport RS/2017

Skonsolidowany raport roczny za rok 2017.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2017.

Podstawa prawna
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu
Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

04.04.2018 godz. 18:06
Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 ESPI
Sprawozdanie z działalności w roku 2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego