Raport RS 2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport RS 2018

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 2 Rozporządzenia w spraw ie informacji bieżących i okresowych

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu
Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

26.04.2019 r.
ESPI - skonsolidowany raport roczny
Sprawozdanie z działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjego
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych
Oświadczenie Rady Nadzorczej