Raport PSr 2020 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport PSr 2020

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport półroczny za rok 2020.

Podstawa prawna

§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

30.09.2020
ESPI - Raport za I półrocze 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2020
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020
Raport biegłego z przeglądu JSF
Raport biegłego z przeglądu SSF