Raport PSr 2019 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport PSr 2019

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport półroczny za rok 2019.

Podstawa prawna

§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

24.09.2019 r.
ESPI - Raport półroczny
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku.
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019 roku.
Raport biegłego z przeglądu JSF
Raport biegłego z przeglądu SSF