Raport PSr 2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport PSr 2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport półroczny za rok 2018.

Podstawa prawna

§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

19.09.2018
ESPI - raport półroczny
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy
Raport biegłego z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego