Raport nr 18/2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 18/2018

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: „Emitent”, „Spółka”_ nieniejszym informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy w dniu 22 czerwca 2018 r. zmian w Statucie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy podjęło w dniu 7 maja 2018 roku uchwałę nr 18 w przedmiocie zmiany § 11 ust. 1 Statutu dotyczącego zasad reprezentacji Spółki poprzez nadanie następującego brzmienia w miejsce dotychczasowego:
W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, składającego się z co najmniej trzech członków, do
reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z
prokurentem. W wypadku powołania Zarządu składającego się z nie więcej niż dwóch członków, do
reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarzadu

25.06.2018 r., godz. 15:27
Tekst jednolity Statutu