Raport nr 1/2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 1/2018

Nabycie akcji własnych.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Emitent nabył 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji własnych w cenie 0,10 zł za jedną akcję w ramach realizacji postanowień umów zawartych z pracownikami i współpracownikami Spółki w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2015. Nabyte akcje stanowią 0.00014% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Łączna liczba aktualnie posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 56.374 akcji stanowiących 0.0020% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

05.01.2018