Dane finansowe - Vivid Games
Vivid Games
EN

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2017 2016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  17 654.96 22 753.23
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży  -1 927.44 -540.36
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej  797.79 3 414.26
EBITDA  5 012.68 7 432.18
Zysk brutto  -1 068.27 3 028.34
Zysk netto  -8 251.87 2 995.95
Kapitał własny  18 012.27 24 586.64
Zobowiązania krótkoterminowe  6 188.91 10 453.28
Rozliczenia międzyokresowe  602.05 834.17
Aktywa Trwałe  27 818.92 33 051.39
Aktywa Obrotowe  10 733.28 8 385.37
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  3 137.51 2 797.75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -8 296.85 -10 864.53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  7 775.20 3 459.58
Przepływy pieniężne netto razem  2 615.86 -4 607.2
Historyczne kwartalne dane finansowe 2014 - 2018 Pobierz