Dane finansowe - Vivid Games
Vivid Games
EN

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2017 2016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  17 654.96 22.753.23
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży  -1 927.44 -540.36
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej  797.79 3.414.26
EBITDA  5 012.68 7.432.18
Zysk brutto  -1 030.67 3.028.34
Zysk netto  -6 516.43 2.995.95
Kapitał własny  19 286.36 24.586.64
Zobowiązania krótkoterminowe  8 428.82 10.453.28
Rozliczenia międzyokresowe  602.05 834.17
Aktywa Trwałe  31 332.92 33.051.39
Aktywa Obrotowe  10 733.28 8.385.37
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  3 137.51 2.797.75
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -8 296.85 -10.864.53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  7 775.20 3.459.58
Przepływy pieniężne netto razem  2 615.86 -4.607.2
Historyczne kwartalne dane finansowe 2014 - 2018 Pobierz