Dane finansowe - Vivid Games
Vivid Games
EN

Dane finansowe

*Dane wstępne, niezaudytowane

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2017 2018 2019*
Przychody ze sprzedaży 9484,9 10325,5 12340,0
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży  -1927,4 -4939,6
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej  797,8 -4426,9 1790,0
EBITDA 5012,7 1873,3 6660,0
Zysk brutto -1068,27 -5387,8
Zysk netto -8251,9 -5448,9 570,0
Kapitał własny 15692,6 15025,8 16540,0
Zobowiązania krótkoterminowe 3736,1 3126,3 13270,0
Rozliczenia międzyokresowe  495,5 568,3
Aktywa Trwałe 27818,9 31203,3 34830,0
Aktywa Obrotowe 10733,3 3483,1 5240,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3137,5 4612,4 5820,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8296,9 -9706,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7775,2 -1293,7
Przepływy pieniężne netto razem 2615,9 -6387,3
Historyczne kwartalne dane finansowe 2014 - 2019 Pobierz