Dane finansowe - Vivid Games
Vivid Games Logo
EN

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2016 2015
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 22.753.23 17.316.15
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży -540.36 2.998.05
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej 3.414.26 -1.024.42
EBITDA 7.432.18 1.359.76
Zysk brutto 3.028.34 -1.178.52
Zysk netto 2.995.95 7.587.48
Kapitał własny 24.586.64 20.817.12
Zobowiązania krótkoterminowe 10.453.28 13.116.26
Rozliczenia międzyokresowe 834.17 161.18
Aktywa Trwałe 33.051.39 26.346.91
Aktywa Obrotowe 8.385.37 13.224.74
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.797.75 5.629.85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10.864.53 -9.993.33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3.459.58 12.999.25
Przepływy pieniężne netto razem -4.607.2 8.635.77
Historyczne kwartalne dane finansowe 2014 - 2017 Pobierz
Historyczne roczne dane finansowe 2014 - 2016 Pobierz