Dane finansowe - Vivid Games
Vivid Games
EN

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2017 2018
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi  17 654.96 17 486.56
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży  -1 927.44 -4 939.56
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej  797.79 -4 426.88
EBITDA  5 012.68 1 873.27
Zysk brutto  -1 068.27 -5 387.80
Zysk netto  -8 251.87 -5 448.87
Kapitał własny  18 012.27 15 692.55
Zobowiązania krótkoterminowe  6 188.91 3 736.07
Rozliczenia międzyokresowe  602.05 495.49
Aktywa Trwałe  27 818.92 31 203.28
Aktywa Obrotowe  10 733.28 3 483.14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  3 137.51 4 612.39
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -8 296.85 -5 448.87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  7 775.20 -1 293.69
Przepływy pieniężne netto razem  2 615.86 -6 387,31
Historyczne kwartalne dane finansowe 2014 - 2018 Pobierz