Dane finansowe - Vivid Games
Vivid Games
EN

Dane finansowe

 

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2017 2018 2019
Przychody ze sprzedaży 9484,9 10325,5 12336,5
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży  -1927,4 -4939,6  1100,5
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej  797,8 -4426,9 1760,12
EBITDA 5012,7 1873,3 6621,0
Zysk brutto -1068,27 -5387,8  615,9
Zysk netto -8251,9 -5448,9 421,0
Kapitał własny 15692,6 15025,8 16384,7
Zobowiązania krótkoterminowe 3736,1 3126,3 13261,4
Rozliczenia międzyokresowe  495,5 568,3  207,8
Aktywa Trwałe 27818,9 31203,3 33177,6
Aktywa Obrotowe 10733,3 3483,1 5237,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3137,5 4612,4 4261,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8296,9 -9706,0  -6679,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7775,2 -1293,7  3245,2
Przepływy pieniężne netto razem 2615,9 -6387,3  827,1
Historyczne kwartalne dane finansowe 2014 - 2020 Pobierz