Dane finansowe - Vivid Games
Vivid Games
EN

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2017 2018 H1 2019
Przychody ze sprzedaży 9484,9 10325,5 5089,4
Zysk/(-Strata) ze sprzedaży  -1927,4 -4939,6 -600,8
Zysk/(-Strata) na działalności operacyjnej  797,8 -4426,9 -351,4
EBITDA 5012,7 1873,3 2078,5
Zysk brutto -1068,27 -5387,8 -908,4
Zysk netto -8251,9 -5448,9 -982,1
Kapitał własny 15692,6 15025,8  14845,4
Zobowiązania krótkoterminowe 3736,1 3126,3 13584,3
Rozliczenia międzyokresowe  495,5 568,3 384,5
Aktywa Trwałe 27818,9 31203,3  32791,8
Aktywa Obrotowe 10733,3 3483,1  4119,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3137,5 4612,4 2159,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8296,9 -9706,0 -3936,7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7775,2 -1293,7 2573,6
Przepływy pieniężne netto razem 2615,9 -6387,3 796,4
Historyczne kwartalne dane finansowe 2014 - 2019 Pobierz